Stany nadzwyczajne

Stan nadzwyczajny jest to szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. W Polsce wprowadzenie stanu nadzwyczajnego reguluje XI rozdział konstytucji. Stany nadzwyczajne to stan wojenny, stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu […]

Opróżnienie lokalu a prawo do lokalu socjalnego

Artykuł 14 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów nakłada na sąd obowiązek orzekania z urzędu w przedmiocie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i badania z urzędu, czy zachodzą przesłanki do przyznania takiego uprawnienia. Powstaje jednak wątpliwość, jak daleko sięga obowiązek wyjaśniania przez sąd z urzędu okoliczności sprawy w przypadku, gdy żadna ze […]

Złożenie przez świadka w sądzie zeznań na piśmie

Mocą zmiany ustawy kodeks postępowania cywilnego, ustawodawca dodał nowy art. 271(1), w którym dopuszcza możliwość złożenia zeznań na piśmie przez świadka. Nie jest to nowość w postępowaniu cywilnym, bowiem przepisy art. 505(25) KPC oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych […]