Powództwo przeciwegzekucyjne

W każdej sytuacji, kiedy dłużnik bądź osoba trzecia, która w wyniku postępowania egzekucyjnego utraciła należącą do niej własność, uważa, że dana egzekucja została dokonana niezgodnie z prawem, ma możliwość ochrony swojego interesu. Ochronę tę stanowi powództwo przeciwegzekucyjne. Kodeks postępowania cywilnego w swojej treści przewiduje, że powództwo przeciwegzekucyjne występuje w dwóch rodzajach, tj. powództwo opozycyjne, które […]

Najem a użyczenie

W obrocie prawnym pojawia się wiele umów na podstawie których można korzystać z cudzej rzeczy. Do umów takich bez wątpienia należy zaliczyć umowę najmu i umowę użyczenia. Umowy te wykazują znaczne podobieństwo ale zachodzą między nimi też bardzo istotne różnice. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub […]

Dowód z opinii OZSS

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów to zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zespół, na zlecenie sądu, po przeprowadzeniu badań, sporządza opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych OZSS może zostać zgłoszony […]