Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa?

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom pierwszego pisma procesowego w sprawie oraz szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy miejscowo jest sąd według miejsca pobytu pozwanego […]

W jaki sposób ustalić ojcostwo?

Zgodnie z art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania […]

Alimenty na dziecko – kiedy przysługują i w jakiej wysokości?

Zgodnie z treścią ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice dziecka zobowiązani są do ponoszenia kosztów obejmujących jego utrzymanie i wychowanie. Przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych znajdują zastosowanie w szczególności wówczas, gdy małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie, w wyniku którego rodzic, który na stałe nie zamieszkuje ze swoim dzieckiem zobowiązuje się do partycypowania w kosztach jego […]

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód?

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód? Z punktu widzenia małżonków, decyzja o rozwodzie stanowi silne przeżycie emocjonalne związane z rozstaniem. Rozwiązanie małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych. Prawomocne orzeczenie właściwego miejscowo dla stron Sądu Okręgowego skutkuje pozbawieniem małżonków prawa dziedziczenia względem siebie. Jeżeli z małżeństwa pochodzą dzieci to niezbędnym jest ustalenia zasad sprawowania […]