Na czym polega dział spadku?

Odnosząc się do kwestii działu spadku należy wskazać, że na masę spadkową składają się aktywa, czyli domy, działki, samochody, meble, dzieła sztuki, biżuteria etc., oraz pasywa tj. długi – kredyty, pożyczki. Podział pasywów między współspadkobierców jest jedynie następstwem podziału aktywów. Zatem w postępowaniu o dział spadku nie jest możliwe dzielenie długów spadkowych ze skutkiem wobec osób trzecich (zwłaszcza wierzycieli […]

Postępowanie spadkowe – dziedziczenie na podstawie testamentu

W celu stwierdzenia kto dziedziczy po osobie zmarłej należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wydziału cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Jednak kwestia stwierdzenia nabycia spadku i działu nie musi zostać rozstrzygnięta jedynie w postepowaniu sądowym. Możliwe jest sporządzenie przed notariuszem tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z wyłączeniem testamentów […]

Wady testamentu i możliwości jego podważenia

Sporządzenie testamentu może być obarczone wadą. Za wady sporządzenia testamentu uznać należy: niedochowanie formy pisemnej, np. brak podpisu, daty, napisanie go przez osobę trzecią i złożenie jedynie podpisu przez spadkodawcę, błąd (np. powołanie do spadku osoby, która tylko podaje się za odnalezionego po latach członka rodziny, która faktycznie nią nie jest), groźba (sporządzenie testamentu pod […]

Testament i jego formy

Dziedziczenie to przejście, z chwilą śmierci spadkodawcy, na spadkobiercę ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego. W przeciwieństwie do dziedziczenia ustawowego, gdzie krąg spadkobierców wynika wprost z przepisów, w przypadku testamentu spadkodawca ma pełną swobodę w rozporządzeniu swoim majątkiem. Swoboda dotyczy zarówno kręgu spadkobierców jak i wielkości udziałów w majątku im przekazanych. W testamencie spadkodawca może: […]