Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

            Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie rejonowym. Opłata za taki wniosek to koszt 40 złotych. We wniosku należy wskazać kilka podstawowych informacji, takich jak dane osoby wnoszącej (zwanej dalej w postępowaniu WNIOSKODAWCĄ), dane drugiego z rodziców (zwanego dalej UCZESTNIKIEM postępowania), numer pesel wnioskodawcy oraz adresy stron. Oprócz tych podstawowych danych, […]

Przymusowe leczenie alkoholika

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. W pewnych przypadkach osoby uzależnione od alkoholu mogą zostać zobowiązane do poddania się terapii. Orzeka o tym sąd. Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu: – powodują rozkład życia rodzinnego; – powodują demoralizację małoletnich; – uchylają się od pracy; – systematycznie zakłócają […]

Niebieska karta

Niebieska Karta to nazwa procedury podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienie przemocy w rodzinie. Kto i na jakich zasadach może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty? Na czym ona polega i jak długo trwa? Niebieska Karta to procedura – ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (MOPS), […]

Nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy domowej

30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego […]