Terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

Na wstępie warto zaznaczyć, że organ administracji publicznej powinien prowadzić postępowanie w sposób zapewniający stronom równy dostęp do informacji. Postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z zasadą tzw. prawdy obiektywnej, co oznacza, że organ powinien zbierać wszystkie niezbędne dowody, uwzględniając stanowiska wszystkich stron. W trakcie postępowania organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić stronom dostęp do akt […]

Read More

Koszty postępowania a koszty zastępstwa procesowego

Koszty postępowania i koszty zastępstwa procesowego to dwa różne pojęcia związane z procesem sądowym. Zgodnie z art. 98 §  1 Kodeksu postępowania cywilnego „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Koszty postępowania odnoszą się do ogólnych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy sądowej. […]

Read More

Zadatek a zaliczka – podobieństwa i różnice

Zadatek i zaliczka są terminami o podobnym znaczeniu i często są używane zamiennie, chociaż mogą wywołać różne skutki prawne w wypadku niewykonania zobowiązania. Oba pojęcia odnoszą się do płatności dokonywanej z góry, w ramach zawierania umów.  Zadatek jest płatnością dokonywaną przez jedną ze stron umowy w celu potwierdzenia zamiaru zawarcia umowy. Zadatek jest formą zabezpieczenia […]

Read More

Terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

Na wstępie warto zaznaczyć, że organ administracji publicznej powinien prowadzić postępowanie w sposób zapewniający stronom równy dostęp do informacji. Postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z zasadą tzw. prawdy obiektywnej, co oznacza, że organ powinien zbierać wszystkie niezbędne dowody, uwzględniając stanowiska wszystkich stron. W trakcie postępowania organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić stronom dostęp do akt […]

Koszty postępowania a koszty zastępstwa procesowego

Koszty postępowania i koszty zastępstwa procesowego to dwa różne pojęcia związane z procesem sądowym. Zgodnie z art. 98 §  1 Kodeksu postępowania cywilnego „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Koszty postępowania odnoszą się do ogólnych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy sądowej. […]

Zadatek a zaliczka – podobieństwa i różnice

Zadatek i zaliczka są terminami o podobnym znaczeniu i często są używane zamiennie, chociaż mogą wywołać różne skutki prawne w wypadku niewykonania zobowiązania. Oba pojęcia odnoszą się do płatności dokonywanej z góry, w ramach zawierania umów.  Zadatek jest płatnością dokonywaną przez jedną ze stron umowy w celu potwierdzenia zamiaru zawarcia umowy. Zadatek jest formą zabezpieczenia […]

Jakie są zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (dalej ustawa) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu […]

Umowa sprzedaży pojazdu – co warto wiedzieć?

Umowę sprzedaży pojazdu warto sporządzić w formie pisemnej. Powinna zawierać przede wszystkim: Każda ze stron powinna otrzymać swój egzemplarz umowy. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i w razie wątpliwości zasięgnąć porady prawnika. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu umowy sprzedaży pojazdu ciąży na kupującym i powinien być zapłacony w terminie 14 […]

Zwolnienie z podatku od darowizny

Otrzymanie darowizny najczęściej łączy się z obowiązkiem podatkowym. Polskie prawo podatkowe przewiduje jednak zwolnienie z takiej konieczności w niektórych sytuacjach. Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze darowizny przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy tzw. zerowa grupa podatkowa, do której zalicza się małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Korzystają oni z całkowitego […]

Czy za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić prawo jazdy?

Jazda rowerem to dla wielu osób sposób na spędzanie wolnego czasu, aktywny tryb życia i oszczędność na transporcie. Rowerzyści nie podlegają tak rygorystycznym przepisom jak kierowcy samochodów, co nie oznacza, że jazda rowerem jest bezpieczna bez względu na okoliczności. W szczególności, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu narusza przepisy ruchu drogowego i grozi odpowiedzialnością karną. Zgodnie […]

Co to jest służebność przesyłu?

Zgodnie z art. 3051 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego  nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa., prawem polegającym na […]

Czym różni się miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania?

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – to dwa pojęcia, które są często mylone lub traktowane jako synonimy. Jednak faktycznie mają one różne znaczenia i konsekwencje prawne. Miejsce zamieszkania jest miejscem, w którym osoba przebywa na stałe lub dłuższy czas, a także łączy się z tym miejscem swoje codzienne życie, np. pracą, szkołą, rodziną, znajomymi itd. […]

Czy roszczenie z tytułu umowy pożyczki pieniędzy ulega przedawnieniu?

Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna między dwiema stronami, w której pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego przedmiotu w określonym czasie. Umowa pożyczki może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie pożyczki określa się zwykle wysokość pożyczki, okres jej […]