Czy ochrona sklepu może zatrzymać klienta?

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież stanowi przestępstwo. Według art. 278 § 1 k.k. kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu jego przywłaszczenia. Aby popełnienie czynu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, muszą być spełnione określone przesłanki, takie jak np. wartość skradzionej rzeczy. Ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że klient popełnił lub […]

Read More

Doręczenia wyroków i postanowień kończących postępowanie

Po wieloletnim procesie wreszcie zapada wyrok. Strony na ostatniej rozprawie słuchają sentencji i uzasadnienia wyroku, po czym wychodzą z sądu i czekają, kiedy im ten sąd ten wyrok doręczy. Czasami udają się do prawnika lub sądu, gdyż uważają, że czekają już zbyt długo. Jak wielkie jest ich zdziwienie, gdy dowiadują się, że nigdy tego wyroku […]

Read More

Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze?

Znalezienie porzuconych na ulicy pieniędzy to sytuacja, która może się zdarzyć każdemu z nas. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji? Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze? W tym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia etyki, znalezione na ulicy pieniądze powinny być zwrócone właściwemu właścicielowi, jeśli jest […]

Read More

Czy ochrona sklepu może zatrzymać klienta?

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież stanowi przestępstwo. Według art. 278 § 1 k.k. kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu jego przywłaszczenia. Aby popełnienie czynu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, muszą być spełnione określone przesłanki, takie jak np. wartość skradzionej rzeczy. Ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że klient popełnił lub […]

Doręczenia wyroków i postanowień kończących postępowanie

Po wieloletnim procesie wreszcie zapada wyrok. Strony na ostatniej rozprawie słuchają sentencji i uzasadnienia wyroku, po czym wychodzą z sądu i czekają, kiedy im ten sąd ten wyrok doręczy. Czasami udają się do prawnika lub sądu, gdyż uważają, że czekają już zbyt długo. Jak wielkie jest ich zdziwienie, gdy dowiadują się, że nigdy tego wyroku […]

Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze?

Znalezienie porzuconych na ulicy pieniędzy to sytuacja, która może się zdarzyć każdemu z nas. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji? Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze? W tym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia etyki, znalezione na ulicy pieniądze powinny być zwrócone właściwemu właścicielowi, jeśli jest […]

Czy można rozmawiać przez telefon przechodząc przez przejście dla pieszych?

Zgodnie z art. 14 pkt 8) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie „kodeksem drogowym” zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, […]

Terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

Na wstępie warto zaznaczyć, że organ administracji publicznej powinien prowadzić postępowanie w sposób zapewniający stronom równy dostęp do informacji. Postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z zasadą tzw. prawdy obiektywnej, co oznacza, że organ powinien zbierać wszystkie niezbędne dowody, uwzględniając stanowiska wszystkich stron. W trakcie postępowania organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić stronom dostęp do akt […]

Koszty postępowania a koszty zastępstwa procesowego

Koszty postępowania i koszty zastępstwa procesowego to dwa różne pojęcia związane z procesem sądowym. Zgodnie z art. 98 §  1 Kodeksu postępowania cywilnego „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Koszty postępowania odnoszą się do ogólnych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy sądowej. […]

Zadatek a zaliczka – podobieństwa i różnice

Zadatek i zaliczka są terminami o podobnym znaczeniu i często są używane zamiennie, chociaż mogą wywołać różne skutki prawne w wypadku niewykonania zobowiązania. Oba pojęcia odnoszą się do płatności dokonywanej z góry, w ramach zawierania umów.  Zadatek jest płatnością dokonywaną przez jedną ze stron umowy w celu potwierdzenia zamiaru zawarcia umowy. Zadatek jest formą zabezpieczenia […]

Jakie są zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (dalej ustawa) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu […]

Umowa sprzedaży pojazdu – co warto wiedzieć?

Umowę sprzedaży pojazdu warto sporządzić w formie pisemnej. Powinna zawierać przede wszystkim: Każda ze stron powinna otrzymać swój egzemplarz umowy. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i w razie wątpliwości zasięgnąć porady prawnika. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu umowy sprzedaży pojazdu ciąży na kupującym i powinien być zapłacony w terminie 14 […]

Zwolnienie z podatku od darowizny

Otrzymanie darowizny najczęściej łączy się z obowiązkiem podatkowym. Polskie prawo podatkowe przewiduje jednak zwolnienie z takiej konieczności w niektórych sytuacjach. Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze darowizny przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy tzw. zerowa grupa podatkowa, do której zalicza się małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Korzystają oni z całkowitego […]