Okresy wypowiedzenia umów o pracę

Okresy wypowiedzenia umów o pracę regulują przepisy ustawy – Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 36 § 1 komentowanego aktu prawnego, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmni ...

Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych

            Wszczęcie sprawy sądowej wiąże się wydatkami, które w początkowym etapie postępowanie ponieść musi strona inicjująca takie postępowanie. Podstawowym obciążeniem finansowym osoby wytaczającej powództwo jest obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wysokość poszczególnych opłat określają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 755 z późn.z ...

Czy osoba bezrobotna może uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy

Art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazuje, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ...

Wnioski i petycje do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP)

Każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek lub petycję do RPP, które są wolne od opłat.  Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta. Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnos ...

Umowa kredytu bankowego a przedawnienie

Obecnie bardzo często spotykanym sposobem pozyskiwania gotówki jest zaciąganie umowy kredytu bankowego. Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych niejednokrotnie pojawia się jednak problem ze spłacaniem rat. W wielu przypadkach banki dokonują cesji wierzytelności na rzecz różnych instytucji, które następnie kierują w stosunku do kredytobiorców roszczenia o spłatę zaciągniętych pożyczek. Roszczenia te są jednak w wielu przypadkach przedawnione i związku z tym można uchylić się od obowiązku ich speł ...

Świadectwo pracy potwierdzeniem przebiegu zatrudnienia

Zakończenie stosunku pracy u danego pracodawcy wiąże się z koniecznością swego rodzaju podsumowania okresu zatrudniania. Dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudniania jest świadectwo pracy, wydanie którego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1320), dalej: Kodeks pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectw ...

Skutki prawne cofnięcia pozwu a roszczenie powoda

Zgodnie z art. 203 par. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 1822 z późn. zm., dalej KPC) „Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku”. Zgodnie z par. 2 ww. przepisu „Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa”. W przedmiotowej sytuacji Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 355 par. 1 KPC). W art. 203 par. ...

Poznaj „MOC” swojej zgody gdy jesteś pacjentem

Zgoda pacjenta jest podstawą procesu leczenia. Pamiętaj, że bez niej lekarz nie może podjąć żadnego leczenia (są wyjątki ale to inny temat). Nasze prawo do wyrażania zgody zapewnia kilka reżimów prawnych. Oto kilka z nich: 1) Konstytucja - „każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą”, 2) Kodeks Etyki Lekarskiej - „postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta”, 3) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biolo ...

Pokrzywdzony jako strona postępowania karnego

Wielokrotnie zdarza się, iż w wyniku popełnionego przestępstwa naruszone zostają dobra osoby fizycznej lub prawnej. Przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 30), dalej: k.p.k. określają takie osoby mianem „pokrzywdzonych”. Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Na poszczególnych etapach postępowania karnego pokrzywdzon ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza zarządcy drogi za uszkodzenie samochodu

Zły stan dróg jest przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych. Niekiedy zdarzają się mniej groźne dla życia i zdrowia zdarzenia drogowe, które wywołują jednak konieczność poniesienia nakładów finansowych na naprawę samochodu. Do takich sytuacji należy przykładowo wjechanie na znajdujący się na drodze ubytek w jezdni. Zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni drogi. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm., dalej k.c.) „Kto z winy s ...