Przemoc domowa jako przestępstwo

Przestępstwo znęcania się znajduje się w rozdziale XXVI Kodeksu karnego, który dotyczy przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Przepis art. 207 KK określa je jako przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na […]

Read More

Najem a dzierżawa

W obrocie prawnym pojawia się wiele umów na podstawie których można korzystać z cudzej rzeczy. O tym, która z tych umów została zawarta, nie decyduje jej nazwa zawarta w nagłówku, ale treść i cel umowy. W większości przypadków mamy do czynienia z najmem. Różnice dotyczą m.in. prawa do pobierania pożytków z rzeczy i maksymalnego czasu, […]

Read More

Zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Artykuł Art. 41. Kodeksu pracy formułuje zasadę wskazującą na zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy. Innymi słowy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy takiej jak: nieobecności związanej z chorobą, tymczasowym aresztowaniem czy też pozbawieniem wolności […]

Spóźnione odrzucenie spadku

Spadkobranie często wywołuje istotne zmiany w sferze majątkowej osób dziedziczących po zmarłym. Niestety- wbrew mylnemu kojarzeniu spadkobrania wyłącznie  z pozytywnymi skutkami dla spadkobiercy- zdarzyć się może, iż zmarły pozostawił jedynie długi, które obciążają spadek. Co więcej, często dochodzi do sytuacji, w której zmarły nie utrzymywał żadnego kontaktu ze spadkobiercą, przez co ten drugi nie miał żadnej […]

Warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron oddzielnie może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronną czynnością prawną, która dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Ponadto obie strony stosunku pracy, za porozumieniem mogą rozwiązać za […]

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Dokonywanie zakupów wszelkiego rodzaju towarów to w obecnych czasach codzienność. Niestety często się zdarza, że zakupiony towar nie spełnia warunków opisanych przez sprzedającego lub zwyczajnie jest uszkodzony. Nie zawsze też sprzedający (lub producent) udziela na zakupiony asortyment gwarancji, z której można by w razie potrzeby skorzystać. W takiej sytuacji kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi […]

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

Okresy wypowiedzenia umów o pracę regulują przepisy ustawy – Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 36 § 1 komentowanego aktu prawnego, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony […]

Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych

            Wszczęcie sprawy sądowej wiąże się wydatkami, które w początkowym etapie postępowanie ponieść musi strona inicjująca takie postępowanie. Podstawowym obciążeniem finansowym osoby wytaczającej powództwo jest obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wysokość poszczególnych opłat określają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 755 z późn.zm.).  Nie […]

Czy osoba bezrobotna może uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy

Art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazuje, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą […]

Wnioski i petycje do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP)

Każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek lub petycję do RPP, które są wolne od opłat.  Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta. Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie […]

Umowa kredytu bankowego a przedawnienie

Obecnie bardzo często spotykanym sposobem pozyskiwania gotówki jest zaciąganie umowy kredytu bankowego. Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych niejednokrotnie pojawia się jednak problem ze spłacaniem rat. W wielu przypadkach banki dokonują cesji wierzytelności na rzecz różnych instytucji, które następnie kierują w stosunku do kredytobiorców roszczenia o spłatę zaciągniętych pożyczek. Roszczenia te są jednak w […]

Świadectwo pracy potwierdzeniem przebiegu zatrudnienia

Zakończenie stosunku pracy u danego pracodawcy wiąże się z koniecznością swego rodzaju podsumowania okresu zatrudniania. Dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudniania jest świadectwo pracy, wydanie którego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1320), dalej: Kodeks pracy, […]