Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze?

Znalezienie porzuconych na ulicy pieniędzy to sytuacja, która może się zdarzyć każdemu z nas. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji? Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze? W tym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia etyki, znalezione na ulicy pieniądze powinny być zwrócone właściwemu właścicielowi, jeśli jest […]

Read More

Czy można rozmawiać przez telefon przechodząc przez przejście dla pieszych?

Zgodnie z art. 14 pkt 8) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie „kodeksem drogowym” zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, […]

Read More

Terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

Na wstępie warto zaznaczyć, że organ administracji publicznej powinien prowadzić postępowanie w sposób zapewniający stronom równy dostęp do informacji. Postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z zasadą tzw. prawdy obiektywnej, co oznacza, że organ powinien zbierać wszystkie niezbędne dowody, uwzględniając stanowiska wszystkich stron. W trakcie postępowania organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić stronom dostęp do akt […]

Read More

Czym różni się miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania?

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – to dwa pojęcia, które są często mylone lub traktowane jako synonimy. Jednak faktycznie mają one różne znaczenia i konsekwencje prawne. Miejsce zamieszkania jest miejscem, w którym osoba przebywa na stałe lub dłuższy czas, a także łączy się z tym miejscem swoje codzienne życie, np. pracą, szkołą, rodziną, znajomymi itd. […]

Czy roszczenie z tytułu umowy pożyczki pieniędzy ulega przedawnieniu?

Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna między dwiema stronami, w której pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego przedmiotu w określonym czasie. Umowa pożyczki może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie pożyczki określa się zwykle wysokość pożyczki, okres jej […]

Środki egzekucyjne najczęściej realizowane przez Komornika Sądowego wobec dłużnika

Komornik ma wiele możliwości czynności prawnie przewidzianych do podjęcia w celu przymusowego odzyskania na rzecz wierzyciela zadłużenia od dłużnika. Do najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych w Polsce należą: – Egzekucja z wynagrodzenia dłużnika Komornik Sądowy poprzez informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego ustali, czy dłużnik podejmuje pracę oraz dokładne dane pracodawcy dłużnika. Po tym […]

Jak skutecznie odstąpić od umowy?

Umowy stanowią integralną część naszego życia. Mamy z nimi do czynienia w przypadku chociażby wynajmu mieszkania, woli podjęcia pracy zarobkowej, chęci skorzystania z kredytu w banku, zakupu określonych produktów czy skorzystania z danych usług. Czasami jednak pomimo podpisania przez nas konkretnej umowy z drugą stroną, okoliczności życiowe diametralnie zmienią nasze potrzeby i możliwości, co w wielu […]

Przedawnienie długu. Wszystko co musisz wiedzieć

Przedawnienie długu to kwestia, która może wprowadzić wiele zamieszania i niejasności w życiu każdej osoby. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą zadłużoną, czy też wierzycielem, zrozumienie zasad przedawnienia długu bywa bardzo pomocne. W tym artykule przeanalizujemy, czym jest przedawnienie długu, jakie są jego terminy oraz jakie konsekwencje niesie za sobą zarówno dla dłużnika, jak i […]

Egzekucja środków pieniężnych – procedura i konsekwencje

Egzekucja środków pieniężnych stanowi proces, który pozwala osobie, która ma wierzytelność wobec innej osoby w sposób przymusowy odzyskać swoje pieniądze od dłużnika za pomocą środków przymusu przewidzianych przepisami w Polsce głównie na podstawie części trzeciej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2023. 1550 t.j. ze zm. dalej „kodeks postępowania […]

Zawody prawnicze – sędzia, prokurator

Sędzia: Stróż Prawa i Sprawiedliwości Sędziowie odgrywają kluczową rolę w systemie prawnym, rozstrzygając spory i stosując prawo. Ich niezależność i bezstronność są fundamentem sprawiedliwego procesu sądowego. Na sali sądowej sędziego rozpoznamy po jego stroju procesowym, a mianowicie czarnej todze, fioletowym kolorze żabotu, na który jest założony złoty łańcuch z symbolem Rzeczypospolitej – orłem w koronie. […]

Zawody prawnicze – adwokat, radca prawny, notariusz

Prawo od wieków stanowi fundament naszego społeczeństwa, które reguluje relacje między jednostkami, instytucjami i państwem. Zawody prawnicze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu sprawiedliwości i porządku społecznego, zapewniając dostęp do prawa oraz czynnie reprezentując strony w procesach sądowych. W Polsce podobnie jak w innych krajach sektor prawniczy jest rozbudowany i obejmuje różnorodne zawody. W tym artykule […]

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która polega na prowadzeniu negocjacji między stronami konfliktu za pośrednictwem bezstronnej osoby – mediatora. Mediatorzy często posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, psychologii czy negocjacji, co pozwala im na skuteczne prowadzenie mediacji, której celem jest nie tylko rozwiązanie konfliktu, ale również umożliwienie stronom zrozumienia wzajemnych potrzeb i interesów oraz […]

Czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło?

Umowa o dzieło i umowa zlecenia to dwie różne formy umów cywilnoprawnych. Oba typy umów są zawierane na podstawie Kodeksu cywilnego i regulują kwestie związane z wynagrodzeniem za wykonanie określonych czynności. Umowa o dzieło jest umową, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy intelektualnej lub artystycznej. Przykłady takiej pracy to np. napisanie artykułu, […]