Dziedziczenie długów

 W momencie śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, czyli moment dziedziczenia. Dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa takie jak dom, samochód, czy pieniądze na koncie w banku, ale również długi, które pozostawił po sobie zmarły. Często nawet najbliższa rodzina nie wie czy zmarły miał jakieś długi czy nie. Dlatego, zanim przyjmiemy spadek warto popytać innych członków rodziny o […]

Read More

Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka, inaczej odwrócony kredyt hipoteczny, jest usługą finansową, realizowaną przez bank lub inną instytucję finansową. Usługa ta polega na tym, że bank lub inna instytucja finansowa wypłaca danemu klientowi świadczenie, a spłata nastąpi w formie przejęcia prawa do nieruchomości po jego śmierci. Kredytobiorca w zamian za otrzymane środki pieniężne z banku lub innej instytucji […]

Read More

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Organy administracji publicznej, czyli potocznie mówiąc urzędy, załatwiają nasze sprawy najczęściej w formie decyzji administracyjnej. Od takiej decyzji przysługuje nam zazwyczaj odwołanie do organu II stopnia, jeśli treść decyzji nie jest po naszej myśli. Co jeśli i organ II stopnia nie załatwił naszej sprawy tak jak sobie tego życzyliśmy? Od decyzji organu II stopnia odwołanie […]

Read More

Zachowek

Najbliższej rodzinie spadkodawcy należy się zachowek, jeżeli zostali pominięci w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed jego śmiercią. Zachowek stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Osobie uprawnionej do zachowku nie przysługuje zatem roszczenie o wydanie jakiejkolwiek rzeczy zaliczanej do spadku ani roszczenie o przeniesienie jakiegokolwiek składnika […]

Alimenty na dziecko

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku środków utrzymania, do czasu, gdy dziecko osiągnie możliwość samodzielnego utrzymania się. Nie jest to równoznaczne z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości, gdyż praktyka pokazuje, że alimenty pobierają również osoby powyżej 18-tego roku życia jeśli uczą się lub studiują dziennie. Okoliczność ukończenia 18 roku życia […]

Pomoc prawna i obywatelska dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,z ogromnym smutkiem i niepokojem obserwujemy to co dzieje się obecnie na terenie Ukrainy. W związku z powyższym zwarliśmy szeregi i wskazujemy, że do dyspozycji każdej osoby broniącej się przed inwazją rosyjską, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Każda osoba, która potrzebuje wsparcia prawnego znajdzie je u nas. Osoby, które chcą z takiej […]

W jaki sposób należy dochodzić alimentów?

            Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba, która wnosi do sądu pozew o alimenty nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, to znaczy, że dochodzenie alimentów jest bezpłatne.             Zazwyczaj alimenty dochodzone są na drodze sądowej – przed Sądem Okręgowym przy okazji toczącej się sprawy rozwodowej albo przed Sądem Rejonowym jako samodzielne roszczenie.             Pozew […]

Różnice pomiędzy umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi

Umowa o pracę regulowana jest przepisami ustawy – Kodeks pracy, natomiast umowy cywilnoprawne, ustawą – Kodeks cywilny. Najczęściej obejmują one w szczególności umowy zlecenia i umowy o dzieło. Podstawową cechą umów o pracę jest zasada starannego działania, co oznacza, że priorytetem działań pracownika jest staranne wykonywania swoich obowiązków, a nie osiągnięcie określonego rezultatu. W związku […]

Zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Artykuł Art. 41. Kodeksu pracy formułuje zasadę wskazującą na zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy. Innymi słowy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy takiej jak: nieobecności związanej z chorobą, tymczasowym aresztowaniem czy też pozbawieniem wolności […]

Spóźnione odrzucenie spadku

Spadkobranie często wywołuje istotne zmiany w sferze majątkowej osób dziedziczących po zmarłym. Niestety- wbrew mylnemu kojarzeniu spadkobrania wyłącznie  z pozytywnymi skutkami dla spadkobiercy- zdarzyć się może, iż zmarły pozostawił jedynie długi, które obciążają spadek. Co więcej, często dochodzi do sytuacji, w której zmarły nie utrzymywał żadnego kontaktu ze spadkobiercą, przez co ten drugi nie miał żadnej […]

Warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron oddzielnie może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronną czynnością prawną, która dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Ponadto obie strony stosunku pracy, za porozumieniem mogą rozwiązać za […]

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Dokonywanie zakupów wszelkiego rodzaju towarów to w obecnych czasach codzienność. Niestety często się zdarza, że zakupiony towar nie spełnia warunków opisanych przez sprzedającego lub zwyczajnie jest uszkodzony. Nie zawsze też sprzedający (lub producent) udziela na zakupiony asortyment gwarancji, z której można by w razie potrzeby skorzystać. W takiej sytuacji kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi […]