Kiedy należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym?

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, nie określają terminu na złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 163 § 1 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku podstawę udzielenia urlopu stanowi wniosek pracownika, w którym wskazuje on termin wykorzystania urlopu. […]

Read More

Świadectwo pracy potwierdzeniem przebiegu zatrudnienia

Zakończenie stosunku pracy u danego pracodawcy wiąże się z koniecznością swego rodzaju podsumowania okresu zatrudniania. Dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudniania jest świadectwo pracy, wydanie którego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1320), dalej: Kodeks pracy, […]

Read More

Na czym polega dział spadku?

Odnosząc się do kwestii działu spadku należy wskazać, że na masę spadkową składają się aktywa, czyli domy, działki, samochody, meble, dzieła sztuki, biżuteria etc., oraz pasywa tj. długi – kredyty, pożyczki. Podział pasywów między współspadkobierców jest jedynie następstwem podziału aktywów. Zatem w postępowaniu o dział spadku nie jest możliwe dzielenie długów spadkowych ze skutkiem wobec osób trzecich (zwłaszcza wierzycieli […]

Read More

Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone przez zwierzę

„Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, odpowiada za szkody wyrządzone prze zwierzę, niezależnie czy to było pod jego nadzorem czy nie.” 💬⚖️ Pod pojęciem chowania zwierzęta nie kryje się zatem doraźna i okazjonalna opieka nad psem znajdująca przejaw w wyprowadzeniu psa znajomego na spacer, a faktyczne, trwałe władztwo nad zwierzęciem przejawiające się w dawaniu […]

Prawo Pracy

W niniejszym materiale opisane zostały podstawowe prawa pracowników oraz zasady zatrudnienia, w tym: – rodzaje umów o pracę, -sposoby rozwiązania umowy o pracę, -urlopy pracownicze, -odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, -uprawnienia kobiet w ciąży.

Powództwo przeciwegzekucyjne

W każdej sytuacji, kiedy dłużnik bądź osoba trzecia, która w wyniku postępowania egzekucyjnego utraciła należącą do niej własność, uważa, że dana egzekucja została dokonana niezgodnie z prawem, ma możliwość ochrony swojego interesu. Ochronę tę stanowi powództwo przeciwegzekucyjne. Kodeks postępowania cywilnego w swojej treści przewiduje, że powództwo przeciwegzekucyjne występuje w dwóch rodzajach, tj. powództwo opozycyjne, które […]

Najem a użyczenie

W obrocie prawnym pojawia się wiele umów na podstawie których można korzystać z cudzej rzeczy. Do umów takich bez wątpienia należy zaliczyć umowę najmu i umowę użyczenia. Umowy te wykazują znaczne podobieństwo ale zachodzą między nimi też bardzo istotne różnice. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub […]

Dowód z opinii OZSS

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów to zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zespół, na zlecenie sądu, po przeprowadzeniu badań, sporządza opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych OZSS może zostać zgłoszony […]

Doręczenia po zmianach KPC

Pod koniec 2019 roku mieliśmy do czynienia z najbardziej obszerną nowelizacją procedury cywilnej od wielu lat. Również w zakresie doręczeń zaszły spore zmiany, które skutkują wyeliminowaniem tak zwanej fikcji doręczeń. Największe zmiany w przedmiocie doręczeń wprowadzają zmieniony art. 139 k.p.c. oraz nowo dodany art. 139 1  k.p.c. W świetle art. 139 k.p.c. w sytuacji braku możności doręczenia […]

Stany nadzwyczajne

Stan nadzwyczajny jest to szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. W Polsce wprowadzenie stanu nadzwyczajnego reguluje XI rozdział konstytucji. Stany nadzwyczajne to stan wojenny, stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu […]

Opróżnienie lokalu a prawo do lokalu socjalnego

Artykuł 14 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów nakłada na sąd obowiązek orzekania z urzędu w przedmiocie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i badania z urzędu, czy zachodzą przesłanki do przyznania takiego uprawnienia. Powstaje jednak wątpliwość, jak daleko sięga obowiązek wyjaśniania przez sąd z urzędu okoliczności sprawy w przypadku, gdy żadna ze […]

Złożenie przez świadka w sądzie zeznań na piśmie

Mocą zmiany ustawy kodeks postępowania cywilnego, ustawodawca dodał nowy art. 271(1), w którym dopuszcza możliwość złożenia zeznań na piśmie przez świadka. Nie jest to nowość w postępowaniu cywilnym, bowiem przepisy art. 505(25) KPC oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych […]