Zawody prawnicze – sędzia, prokurator

Sędzia: Stróż Prawa i Sprawiedliwości Sędziowie odgrywają kluczową rolę w systemie prawnym, rozstrzygając spory i stosując prawo. Ich niezależność i bezstronność są fundamentem sprawiedliwego procesu sądowego. Na sali sądowej sędziego rozpoznamy po jego stroju procesowym, a mianowicie czarnej todze, fioletowym kolorze żabotu, na który jest założony złoty łańcuch z symbolem Rzeczypospolitej – orłem w koronie. […]

Read More

Zawody prawnicze – adwokat, radca prawny, notariusz

Prawo od wieków stanowi fundament naszego społeczeństwa, które reguluje relacje między jednostkami, instytucjami i państwem. Zawody prawnicze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu sprawiedliwości i porządku społecznego, zapewniając dostęp do prawa oraz czynnie reprezentując strony w procesach sądowych. W Polsce podobnie jak w innych krajach sektor prawniczy jest rozbudowany i obejmuje różnorodne zawody. W tym artykule […]

Read More

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która polega na prowadzeniu negocjacji między stronami konfliktu za pośrednictwem bezstronnej osoby – mediatora. Mediatorzy często posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, psychologii czy negocjacji, co pozwala im na skuteczne prowadzenie mediacji, której celem jest nie tylko rozwiązanie konfliktu, ale również umożliwienie stronom zrozumienia wzajemnych potrzeb i interesów oraz […]

Read More

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym?

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, nie określają terminu na złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 163 § 1 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku podstawę udzielenia urlopu stanowi wniosek pracownika, w którym wskazuje on termin wykorzystania urlopu. […]

Świadectwo pracy potwierdzeniem przebiegu zatrudnienia

Zakończenie stosunku pracy u danego pracodawcy wiąże się z koniecznością swego rodzaju podsumowania okresu zatrudniania. Dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudniania jest świadectwo pracy, wydanie którego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1320), dalej: Kodeks pracy, […]

Na czym polega dział spadku?

Odnosząc się do kwestii działu spadku należy wskazać, że na masę spadkową składają się aktywa, czyli domy, działki, samochody, meble, dzieła sztuki, biżuteria etc., oraz pasywa tj. długi – kredyty, pożyczki. Podział pasywów między współspadkobierców jest jedynie następstwem podziału aktywów. Zatem w postępowaniu o dział spadku nie jest możliwe dzielenie długów spadkowych ze skutkiem wobec osób trzecich (zwłaszcza wierzycieli […]

Postępowanie spadkowe – dziedziczenie na podstawie testamentu

W celu stwierdzenia kto dziedziczy po osobie zmarłej należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wydziału cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Jednak kwestia stwierdzenia nabycia spadku i działu nie musi zostać rozstrzygnięta jedynie w postepowaniu sądowym. Możliwe jest sporządzenie przed notariuszem tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z wyłączeniem testamentów […]

Wady testamentu i możliwości jego podważenia

Sporządzenie testamentu może być obarczone wadą. Za wady sporządzenia testamentu uznać należy: niedochowanie formy pisemnej, np. brak podpisu, daty, napisanie go przez osobę trzecią i złożenie jedynie podpisu przez spadkodawcę, błąd (np. powołanie do spadku osoby, która tylko podaje się za odnalezionego po latach członka rodziny, która faktycznie nią nie jest), groźba (sporządzenie testamentu pod […]

Testament i jego formy

Dziedziczenie to przejście, z chwilą śmierci spadkodawcy, na spadkobiercę ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego. W przeciwieństwie do dziedziczenia ustawowego, gdzie krąg spadkobierców wynika wprost z przepisów, w przypadku testamentu spadkodawca ma pełną swobodę w rozporządzeniu swoim majątkiem. Swoboda dotyczy zarówno kręgu spadkobierców jak i wielkości udziałów w majątku im przekazanych. W testamencie spadkodawca może: […]

Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa?

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom pierwszego pisma procesowego w sprawie oraz szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy miejscowo jest sąd według miejsca pobytu pozwanego […]

W jaki sposób ustalić ojcostwo?

Zgodnie z art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania […]

Alimenty na dziecko – kiedy przysługują i w jakiej wysokości?

Zgodnie z treścią ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice dziecka zobowiązani są do ponoszenia kosztów obejmujących jego utrzymanie i wychowanie. Przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych znajdują zastosowanie w szczególności wówczas, gdy małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie, w wyniku którego rodzic, który na stałe nie zamieszkuje ze swoim dzieckiem zobowiązuje się do partycypowania w kosztach jego […]

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód?

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód? Z punktu widzenia małżonków, decyzja o rozwodzie stanowi silne przeżycie emocjonalne związane z rozstaniem. Rozwiązanie małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych. Prawomocne orzeczenie właściwego miejscowo dla stron Sądu Okręgowego skutkuje pozbawieniem małżonków prawa dziedziczenia względem siebie. Jeżeli z małżeństwa pochodzą dzieci to niezbędnym jest ustalenia zasad sprawowania […]