Czy ochrona sklepu może zatrzymać klienta?

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież stanowi przestępstwo. Według art. 278 § 1 k.k. kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu jego przywłaszczenia. Aby popełnienie czynu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, muszą być spełnione określone przesłanki, takie jak np. wartość skradzionej rzeczy. Ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że klient popełnił lub […]

Read More

Doręczenia wyroków i postanowień kończących postępowanie

Po wieloletnim procesie wreszcie zapada wyrok. Strony na ostatniej rozprawie słuchają sentencji i uzasadnienia wyroku, po czym wychodzą z sądu i czekają, kiedy im ten sąd ten wyrok doręczy. Czasami udają się do prawnika lub sądu, gdyż uważają, że czekają już zbyt długo. Jak wielkie jest ich zdziwienie, gdy dowiadują się, że nigdy tego wyroku […]

Read More

Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze?

Znalezienie porzuconych na ulicy pieniędzy to sytuacja, która może się zdarzyć każdemu z nas. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji? Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze? W tym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia etyki, znalezione na ulicy pieniądze powinny być zwrócone właściwemu właścicielowi, jeśli jest […]

Read More

Na czym polega dział spadku?

Odnosząc się do kwestii działu spadku należy wskazać, że na masę spadkową składają się aktywa, czyli domy, działki, samochody, meble, dzieła sztuki, biżuteria etc., oraz pasywa tj. długi – kredyty, pożyczki. Podział pasywów między współspadkobierców jest jedynie następstwem podziału aktywów. Zatem w postępowaniu o dział spadku nie jest możliwe dzielenie długów spadkowych ze skutkiem wobec osób trzecich (zwłaszcza wierzycieli […]

Postępowanie spadkowe – dziedziczenie na podstawie testamentu

W celu stwierdzenia kto dziedziczy po osobie zmarłej należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wydziału cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Jednak kwestia stwierdzenia nabycia spadku i działu nie musi zostać rozstrzygnięta jedynie w postepowaniu sądowym. Możliwe jest sporządzenie przed notariuszem tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z wyłączeniem testamentów […]

Wady testamentu i możliwości jego podważenia

Sporządzenie testamentu może być obarczone wadą. Za wady sporządzenia testamentu uznać należy: niedochowanie formy pisemnej, np. brak podpisu, daty, napisanie go przez osobę trzecią i złożenie jedynie podpisu przez spadkodawcę, błąd (np. powołanie do spadku osoby, która tylko podaje się za odnalezionego po latach członka rodziny, która faktycznie nią nie jest), groźba (sporządzenie testamentu pod […]

Testament i jego formy

Dziedziczenie to przejście, z chwilą śmierci spadkodawcy, na spadkobiercę ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego. W przeciwieństwie do dziedziczenia ustawowego, gdzie krąg spadkobierców wynika wprost z przepisów, w przypadku testamentu spadkodawca ma pełną swobodę w rozporządzeniu swoim majątkiem. Swoboda dotyczy zarówno kręgu spadkobierców jak i wielkości udziałów w majątku im przekazanych. W testamencie spadkodawca może: […]

Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa?

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom pierwszego pisma procesowego w sprawie oraz szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy miejscowo jest sąd według miejsca pobytu pozwanego […]

W jaki sposób ustalić ojcostwo?

Zgodnie z art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania […]

Alimenty na dziecko – kiedy przysługują i w jakiej wysokości?

Zgodnie z treścią ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice dziecka zobowiązani są do ponoszenia kosztów obejmujących jego utrzymanie i wychowanie. Przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych znajdują zastosowanie w szczególności wówczas, gdy małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie, w wyniku którego rodzic, który na stałe nie zamieszkuje ze swoim dzieckiem zobowiązuje się do partycypowania w kosztach jego […]

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód?

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód? Z punktu widzenia małżonków, decyzja o rozwodzie stanowi silne przeżycie emocjonalne związane z rozstaniem. Rozwiązanie małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych. Prawomocne orzeczenie właściwego miejscowo dla stron Sądu Okręgowego skutkuje pozbawieniem małżonków prawa dziedziczenia względem siebie. Jeżeli z małżeństwa pochodzą dzieci to niezbędnym jest ustalenia zasad sprawowania […]

Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone przez zwierzę

„Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, odpowiada za szkody wyrządzone prze zwierzę, niezależnie czy to było pod jego nadzorem czy nie.” 💬⚖️ Pod pojęciem chowania zwierzęta nie kryje się zatem doraźna i okazjonalna opieka nad psem znajdująca przejaw w wyprowadzeniu psa znajomego na spacer, a faktyczne, trwałe władztwo nad zwierzęciem przejawiające się w dawaniu […]

Prawo Pracy

W niniejszym materiale opisane zostały podstawowe prawa pracowników oraz zasady zatrudnienia, w tym: – rodzaje umów o pracę, -sposoby rozwiązania umowy o pracę, -urlopy pracownicze, -odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, -uprawnienia kobiet w ciąży.