Zawody prawnicze – sędzia, prokurator

Sędzia: Stróż Prawa i Sprawiedliwości Sędziowie odgrywają kluczową rolę w systemie prawnym, rozstrzygając spory i stosując prawo. Ich niezależność i bezstronność są fundamentem sprawiedliwego procesu sądowego. Na sali sądowej sędziego rozpoznamy po jego stroju procesowym, a mianowicie czarnej todze, fioletowym kolorze żabotu, na który jest założony złoty łańcuch z symbolem Rzeczypospolitej – orłem w koronie. […]

Read More

Zawody prawnicze – adwokat, radca prawny, notariusz

Prawo od wieków stanowi fundament naszego społeczeństwa, które reguluje relacje między jednostkami, instytucjami i państwem. Zawody prawnicze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu sprawiedliwości i porządku społecznego, zapewniając dostęp do prawa oraz czynnie reprezentując strony w procesach sądowych. W Polsce podobnie jak w innych krajach sektor prawniczy jest rozbudowany i obejmuje różnorodne zawody. W tym artykule […]

Read More

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która polega na prowadzeniu negocjacji między stronami konfliktu za pośrednictwem bezstronnej osoby – mediatora. Mediatorzy często posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, psychologii czy negocjacji, co pozwala im na skuteczne prowadzenie mediacji, której celem jest nie tylko rozwiązanie konfliktu, ale również umożliwienie stronom zrozumienia wzajemnych potrzeb i interesów oraz […]

Read More

Warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron oddzielnie może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronną czynnością prawną, która dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Ponadto obie strony stosunku pracy, za porozumieniem mogą rozwiązać za […]

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Dokonywanie zakupów wszelkiego rodzaju towarów to w obecnych czasach codzienność. Niestety często się zdarza, że zakupiony towar nie spełnia warunków opisanych przez sprzedającego lub zwyczajnie jest uszkodzony. Nie zawsze też sprzedający (lub producent) udziela na zakupiony asortyment gwarancji, z której można by w razie potrzeby skorzystać. W takiej sytuacji kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi […]

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

Okresy wypowiedzenia umów o pracę regulują przepisy ustawy – Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 36 § 1 komentowanego aktu prawnego, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony […]

Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych

            Wszczęcie sprawy sądowej wiąże się wydatkami, które w początkowym etapie postępowanie ponieść musi strona inicjująca takie postępowanie. Podstawowym obciążeniem finansowym osoby wytaczającej powództwo jest obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wysokość poszczególnych opłat określają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 755 z późn.zm.).  Nie […]

Czy osoba bezrobotna może uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy

Art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazuje, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą […]

Umowa kredytu bankowego a przedawnienie

Obecnie bardzo często spotykanym sposobem pozyskiwania gotówki jest zaciąganie umowy kredytu bankowego. Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych niejednokrotnie pojawia się jednak problem ze spłacaniem rat. W wielu przypadkach banki dokonują cesji wierzytelności na rzecz różnych instytucji, które następnie kierują w stosunku do kredytobiorców roszczenia o spłatę zaciągniętych pożyczek. Roszczenia te są jednak w […]

Świadectwo pracy potwierdzeniem przebiegu zatrudnienia

Zakończenie stosunku pracy u danego pracodawcy wiąże się z koniecznością swego rodzaju podsumowania okresu zatrudniania. Dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudniania jest świadectwo pracy, wydanie którego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1320), dalej: Kodeks pracy, […]

Skutki prawne cofnięcia pozwu a roszczenie powoda

Zgodnie z art. 203 par. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 1822 z późn. zm., dalej KPC) „Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku”. Zgodnie z par. 2 ww. przepisu „Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych […]

Poznaj „MOC” swojej zgody gdy jesteś pacjentem

Zgoda pacjenta jest podstawą procesu leczenia. Pamiętaj, że bez niej lekarz nie może podjąć żadnego leczenia (są wyjątki ale to inny temat). Nasze prawo do wyrażania zgody zapewnia kilka reżimów prawnych. Oto kilka z nich: 1) Konstytucja – „każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą”, 2) Kodeks Etyki Lekarskiej – „postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze […]

Pokrzywdzony jako strona postępowania karnego

Wielokrotnie zdarza się, iż w wyniku popełnionego przestępstwa naruszone zostają dobra osoby fizycznej lub prawnej. Przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 30), dalej: k.p.k. określają takie osoby mianem „pokrzywdzonych”. Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro […]