Zgodnie z art. 14 pkt 8) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie „kodeksem drogowym” zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Ustawodawca nie zabrania zatem  korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Jednakże zgodnie z art. 14 ww. ustawy, piesi muszą zachować szczególną ostrożność. Można to interpretować jako zasugerowanie, że piesi nie powinni być rozproszeni podczas przechodzenia przez ulicę, a korzystanie z telefonu komórkowego mogłoby być uważane za rozpraszające.

Mimo że nie ma bezpośredniego zakazu, używanie telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych jest niebezpieczne, ponieważ rozprasza uwagę od otoczenia i potencjalnych zagrożeń. Zawsze warto zachować ostrożność i skupić się na swoim otoczeniu podczas przechodzenia przez ulicę. Przechodząc przez przejście i rozmawiając przez telefon należy obserwować jezdnię, aby nie narazić się na mandat. Powyższy przepis dotyczy bowiem  tylko określonego sposobu korzystania z telefonu, a nie całkowitego zakazu korzystania z niego.

Na zakończenie warto też zwrócić uwagę na obowiązki jakie ciążą na kierowcy. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.