Znalezienie porzuconych na ulicy pieniędzy to sytuacja, która może się zdarzyć każdemu z nas. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji? Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze? W tym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie.

Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia etyki, znalezione na ulicy pieniądze powinny być zwrócone właściwemu właścicielowi, jeśli jest to możliwe. Często jednak, takie działanie może okazać się niezwykle trudne, zwłaszcza, jeśli nie ma żadnych widocznych śladów wskazujących na to, kto mógł je zgubić.

Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi, w tym pieniędzmi, został uregulowany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych. Określa ona prawa i obowiązki znalazcy, wskazuje dokąd należy się udać ze znalezioną rzeczą/środkami pieniężnymi. Uregulowane zostały w niej m.in. kwestie kosztów przechowania, dalszych praw własności itp. Co do zasady kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru (art. 4 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych). Osoba, która znalazła rzecz i nie wie do kogo należy lub nie zna jej miejsca pobytu, powinna niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (art. 5 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych).  Osoba, która znalazła pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Praktyka pokazała, że w przypadku znalezienia niewielkiej sumy pieniędzy, proces zgłaszania i próba odnalezienia właściciela, okazywały się nieproporcjonalnie skomplikowane w porównaniu do wartości znaleziska. Obecne przepisy pozwalają zatem zatrzymać znalezione pieniądze jeżeli ich wartość nie przekracza 100 zł. Warto pamiętać, że znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru (art. 10 ust. 1 ustawy rzeczach znalezionych).