Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież stanowi przestępstwo. Według art. 278 § 1 k.k. kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu jego przywłaszczenia. Aby popełnienie czynu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, muszą być spełnione określone przesłanki, takie jak np. wartość skradzionej rzeczy. Ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że klient popełnił lub próbuje popełnić kradzież w sklepie. Jednakże, ochroniarz musi działać zgodnie z prawem i przestrzegać określonych procedur.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa i zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego. Ponadto, osoba zatrzymana musi być niezwłocznie przekazana Policji, która ma obowiązek podjąć dalsze czynności zgodnie z przepisami prawa.

Ochroniarz w sklepie powinien więc działać zgodnie z tymi zasadami i nie powinien przekraczać swoich uprawnień. Jeśli ochroniarz zatrzymał klienta bez uzasadnionych podejrzeń lub nie przestrzegł procedur, może to stanowić naruszenie prawa i być podstawą skierowania powództwa na drodze cywilnej lub zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Roszczenia cywilne mogą obejmować np. żądanie odszkodowania za szkody poniesione przez klienta w wyniku nieuzasadnionego zatrzymania, np. utraconych zarobków, kosztów porad prawnych lub lekarskich, a także żądanie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, np. za krzywdę moralną lub cierpienie fizyczne i psychiczne. Pozbawienie człowieka wolności jest penalizowane na gruncie k.k., który w art. 189 § 1 stanowi: „Kto pozbawia człowieka wolności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest zatem jednoznaczna. Wszystko zależy od okoliczności zdarzenia. Każde postępowanie związane z zatrzymaniem klienta powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa, a ochroniarz powinien stosować tylko te środki, które są uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu. Zbyt zdecydowane działania lub przekroczenie uprawnień przez ochroniarza może skutkować powstaniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.