Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu. Zdarzenie medyczne to inaczej zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Do Komisji może złożyć wniosek pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta. Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia co umożliwia uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w czasie dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej.

Gdy mamy informacje o zdarzeniu medycznym i chcemy złożyć wniosek do Komisji należy pamiętać, że wniosek musi zawierać:

1) dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer
    dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców (jeśli dotyczy),
4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed
    wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (jeśli dotyczy),
5) adres do doręczeń korespondencji,
6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital,
7) uzasadnienie wniosku: należy dokładnie opisać co jest przedmiotem wniosku, jaki skutek i
    szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne;
8) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
    albo śmierć pacjenta;
9) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia,
10) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,
11) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz
      pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia
      przez co najmniej jednego z nich (jeśli dotyczy),
12) potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku.


Wniosek powinien zostać przekazany do właściwej komisji w województwie, w którym ma siedzibę szpital.

Adres Komisji:
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn