Po wieloletnim procesie wreszcie zapada wyrok. Strony na ostatniej rozprawie słuchają sentencji i uzasadnienia wyroku, po czym wychodzą z sądu i czekają, kiedy im ten sąd ten wyrok doręczy. Czasami udają się do prawnika lub sądu, gdyż uważają, że czekają już zbyt długo. Jak wielkie jest ich zdziwienie, gdy dowiadują się, że nigdy tego wyroku nie dostaną, jeśli nie złożą wniosku o jego doręczenie, gdyż sąd poza wyjątkowymi przypadkami, sam z siebie nikomu wyroku, ani postanowienia kończącego postępowanie nie doręcza. Sąd zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, po ogłoszeniu sentencji i krótkim ustnym uzasadnieniu wyroku poucza stronę działającą bez pełnomocnika profesjonalnego o sposobie i terminie złożenia wniosku o doręczenie wyroku lub doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, jednak strony będące pod wrażeniem sentencji i uzasadnienia wyroku najczęściej nie zapamiętują tego pouczenia.

Sąd z urzędu doręcza wyrok stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy jego ogłoszeniu. Sąd z urzędu doręcza stronom wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym.
Stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wyrokiem, który podlega doręczeniu z urzędu, doręcza się pouczenie o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia.

Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. W przypadkach, gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin ten liczy się od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. Jeśli nie zależy nam na uzasadnieniu wyroku, wniosek o doręczenie wyroku można złożyć w każdym czasie po jego zapadnięciu. Należy jednak pamiętać, że wyroki są doręczane w odpisach, a każda strona odpisu kosztuje, wobec tego nieopłacony wniosek o doręczenie wyroku może być przez sąd odrzucony i wyroku wtedy nie dostaniemy.