Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów to zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z
zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz
psychiatrii dzieci i młodzieży. Zespół, na zlecenie sądu, po przeprowadzeniu badań, sporządza opinie w
sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Wniosek o dopuszczenie dowodu z
opinii biegłych OZSS może zostać zgłoszony w pozwie rozwodowym, w odpowiedzi na pozew
rozwodowy, we wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i odpowiedzi na ten wniosek, we
wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka i odpowiedzi na ten wniosek. Zespół sporządza opinię w
sytuacjach, kiedy sprawy dotyczą okoliczności związanych z dobrem dziecka. Opinia ma pomóc w
ustaleniu chociażby, jakie są więzi emocjonalne dzieci z każdym z rodziców, który rodzic ma wyższe
kompetencje wychowawcze i daje lepszą gwarancję sprawowania opieki nad dziećmi, jak należy ustalić
kontakty z dziećmi, czy dziecko uwikłane jest w konflikt w rodzinie. Sąd może przeprowadzić dowód z
opinii OZSS, aczkolwiek nie musi. W sprawach rodzinnych, gdzie są małoletnie dzieci, napięte relacje i
trudna sytuacja rodzinna, dowód ten jest często stosowany. Opinia OZSS jest dowodem bardzo istotnym,
a wnioski w niej zawarte są zwykle uwzględniane podczas orzekania przez sąd. Jest to jeden z dowodów
kluczowych, najczęściej przesądzających w sprawie np. rozwodowej. W czasie badania zespół biegłych
(co najmniej dwuosobowy) analizuje akta sprawy, przeprowadza wywiady z rodzicami/opiekunami,
rozmowy kierowane z dziećmi, dokonuje obserwacji zachowań i wzajemnych relacji osób badanych,
dokonuje charakterystyki psychologicznej osób badanych, opracowuje wnioski i udziela odpowiedzi na
tezę dowodową sądu. Badanie może trwać nawet do ośmiu godzin. Z badania sporządzana jest opinia.
Może być ona kwestionowana przez każdą ze stron w formie zarzutów do opinii.