Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, nie określają terminu na złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z art. 163 § 1 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku podstawę udzielenia urlopu stanowi wniosek pracownika, w którym wskazuje on termin wykorzystania urlopu. Przepisy k.p. nie określają z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien złożyć wniosek urlopowy. Wyjątek dotyczy tzw. urlopu na żądanie, w przypadku którego żądanie udzielenia urlopu należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (przed rozpoczęciem pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy).      

Procedura udzielania urlopów wypoczynkowych może zostać uregulowana
w przepisach wewnątrzzakładowych (np. regulaminie pracy) lub wynikać z funkcjonującej
w danym zakładzie praktyki.

Jeżeli więc pracownik zamierza skorzystać z urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym, może złożyć wniosek urlopowy na ogólnych zasadach, a więc w dowolnym terminie, zarówno po powrocie do pracy jak i jeszcze w trakcie urlopu wychowawczego.