Odnosząc się do kwestii działu spadku należy wskazać, że na masę spadkową składają się aktywa, czyli domy, działki, samochody, meble, dzieła sztuki, biżuteria etc., oraz pasywa tj. długi – kredyty, pożyczki.

Podział pasywów między współspadkobierców jest jedynie następstwem podziału aktywów. Zatem w postępowaniu o dział spadku nie jest możliwe dzielenie długów spadkowych ze skutkiem wobec osób trzecich (zwłaszcza wierzycieli z długów spadkowych).

Współspadkobiercy mogą określić w umowie o dział spadku, który z nich odpowiada za jakie długi, ewentualnie w jakiej wysokości odpowiadają za różne długi. Umowa taka nie wpływa w żaden sposób na prawa osób trzecich (wierzycieli) – skutki prawne wywołuje tylko pomiędzy spadkobiercami dokonującymi działu spadku.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawnia strony do dokonania umownego działu spadku i dokonaniem podziału przedmiotami wchodzącymi w skład spadku, tak jak opisał to spadkodawca w testamencie.

Jeśli osiągnięcie zgody spadkobierców odnośnie podziału spadku nie będzie możliwe, o dziale spadku będzie decydował sąd który będzie kierował się tym, żeby urzeczywistnić wolę spadkodawcy wyrażoną w testamencie. Oznacza to, że wszystkie sporne wnioski będą zatem z zasady rozstrzygane zgodnie z testamentem.

W przypadkach uzasadnionych sąd może dokonać innego podziału majątku spadkowego, niż ten, który został przewidziany w testamencie. Podobnie będzie w wypadku, jeśli obie strony zgodnie postanowią podzielić się majątkiem spadkowym w całości lub w części wg własnego pomysłu.