W celu stwierdzenia kto dziedziczy po osobie zmarłej należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wydziału cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie
i ogłoszenie testamentu.

Jednak kwestia stwierdzenia nabycia spadku i działu nie musi zostać rozstrzygnięta jedynie w postepowaniu sądowym. Możliwe jest sporządzenie przed notariuszem tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z wyłączeniem testamentów szczególnych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Również przed notariuszem możliwe jest zawarcie przez strony umowy o dokonanie działu spadku po spadkodawcy.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej) w Polsce, a jeżeli miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem właściwym jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Miejscem zamieszkania spadkodawcy jest miejscowość, w której spadkodawca przebywał z zamiarem pobytu stałego.

Dokumentami jakie należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku są:

  1. odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej (jeżeli żyje małżonek zmarłego),
  2. odpisy skrócone akty urodzeń lub małżeństwa mężczyzn (jeżeli zmienili nazwisko), odpisy skrócone aktów urodzeń niezamężnych kobiet lub odpisy skrócone aktów małżeństw kobiet (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska)
  3. wszystkie metryki w oryginale,
  4. wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego (oraz 3 jego kserokopie) , o ile testament został sporządzony,
  5. jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość rolna (ziemia) powyżej 1 ha można dołączyć wypis z rejestru gruntów.

Wzory wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu, zawierające szczegółowo wymienione załączniki zazwyczaj znajdują się na oficjalnych stornach internetowych sądów. 

Osoba, u której znajduje się testament jest zobowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Osoba uchylająca się od wykonania powyższego obowiązku ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto sąd może nałożyć grzywnę na osobę uchylającą się od złożenia testamentu.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z pominięciem wyjątków, nie jest konieczne wskazanie jaki majątek pozostawiła osoba zmarła.  W takiej sprawie sąd jedynie rozstrzyga kto dziedziczy po osobie zmarłej i w jakich częściach.

W sprawie o dział spadku spadkobierca może w złożonym piśmie procesowym, bądź też bezpośrednio przed sądem w trakcie rozprawy oświadczeniu wyrazić swe stanowisko w odniesieniu do kwestii sposobu podziału majątku spadkowego w tym również „zrzec się” należnej jemu części spadku na rzecz innego spadkodawcy.

Należy pamiętać iż otrzymanie spadku wiąże się najczęściej z obowiązkiem podatkowym. Jednak polskie prawo przewiduje zwolnienie z takiej należności w niektórych sytuacjach. Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze dziedziczenia przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha). Korzystają oni z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości odziedziczonego mienia. Z takiego zwolnienia można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy nabycie spadku zostanie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Każdy spadkobierca musi złożyć odrębne zgłoszenie na formularzu SD-Z2. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy łączna wartość nabytych składników majątku, który dostał spadkobierca w ciągu 5 lat od jednej osoby nie przekracza kwoty wolnej od podatku.