Organy administracji publicznej, czyli potocznie mówiąc urzędy, załatwiają nasze sprawy
najczęściej w formie decyzji administracyjnej. Od takiej decyzji przysługuje nam zazwyczaj odwołanie
do organu II stopnia, jeśli treść decyzji nie jest po naszej myśli. Co jeśli i organ II stopnia nie załatwił
naszej sprawy tak jak sobie tego życzyliśmy? Od decyzji organu II stopnia odwołanie do organu III
stopnia nie przysługuje i nie istnieje. Wtedy pozostaje nam skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak i całe postępowanie przed
sądem administracyjnym jest uregulowane ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.


Skargę do sądu administracyjnego można wnieść dopiero po wyczerpaniu drogi administracyjnej.
Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał
zaskarżoną decyzję lub dopuścił się bezczynności w terminie 30 dni od jej doręczenia skarżącemu. Po
otrzymaniu takiej skargi organ administracji powinien w ciągu kolejnych 30 dni sporządzić na nią
odpowiedź i przesłać wraz z aktami postępowania do właściwego Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Istnieje jednak możliwość skruchy organu. W takim przypadku organ administracji,
którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może sam aż do dnia rozpoczęcia rozprawy przed sądem,
uwzględnić skargę.


Skarga powinna być zgodna z wymogami pisma procesowego. Oznacza to, że powinna zawierać
oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli, oznaczenie
rodzaju pisma, uzasadnienie pisma lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności, a także podpis skarżącego albo jego przedstawiciela albo pełnomocnika oraz wymienienie
załączników.


Dodatkowo należy w niej wskazać zaskarżoną decyzję, inny akt lub czynność, oznaczenie organu,
którego skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wniesienie
skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania wydanej decyzji, ale w
skardze można wnieść również o to i odpowiednio umotywować.