Każda ze stron oddzielnie może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronną czynnością prawną, która dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Ponadto obie strony stosunku pracy, za porozumieniem mogą rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Kodeks pracy nie odnosi się jednak do sytuacji, gdy pracownik lub pracodawca podjęl decyzję o cofnięciu wcześniej złożonego oświadczenia woli wypowiedzeniu umowy o
pracę.
Zarówno wypowiedzenie umowy o pracę, jak i jego cofnięcie są oświadczeniami woli, do których należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Tak więc zgodnie z powyższym brzmieniem przepisów wypowiedzenie umowy o pracę uznaje się za dokonane, jeżeli zostało złożone drugiej stronie w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią, nie zaś z chwilą przygotowania pisma zawierającego to oświadczenie. Z drugiej strony odwołanie takiego oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli
doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
Pracodawca i pracownik może zatem skutecznie cofnąć złożone przez siebie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy do momentu zapoznania się adresata z jego treścią.
Zatem cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone po fakcie zapoznania się z nim przez stronę, wyłącza możliwość uznania go za skuteczne. Odmiennie należy to traktować gdy druga strona wyraża zgodę na takie cofnięcie oświadczenia woli.
 
Forma, w jakiej strony mają wyrazić taką zgodę, nie została określona w przepisach, jednak do celów dowodowych pracodawca powinien dążyć do uzyskania takiego oświadczenia na piśmie.