Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która polega na prowadzeniu negocjacji między stronami konfliktu za pośrednictwem bezstronnej osoby – mediatora. Mediatorzy często posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, psychologii czy negocjacji, co pozwala im na skuteczne prowadzenie mediacji, której celem jest nie tylko rozwiązanie konfliktu, ale również umożliwienie stronom zrozumienia wzajemnych potrzeb i interesów oraz budowanie długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Mediacja ma charakter dobrowolny. Rozwiązanie sporu za pomocą mediacji jest możliwe w przypadku różnych konfliktów, w tym między innymi w sprawach rodzinnych, cywilnych, a nawet karnych. W mediacji mediator nie ma prawa do wydawania arbitralnych rozstrzygnięć w imieniu stron i nie narzuca rozwiązań, a jedynie pomaga w procesie negocjacji. Mediator pomaga obu stronom zobaczyć sytuację z perspektywy drugiej strony, a także pomaga w identyfikowaniu problemów i szukaniu rozwiązań. Jak wskazano wyżej mediacja jest często stosowana w przypadku sporów, w których strony chcą zachować jak najlepsze relacje w przyszłości, na przykład w przypadku konfliktów rodzinnych. Dzięki mediacji strony mają szansę na znalezienie rozwiązania sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, a jednocześnie pozwoli uniknąć kosztownych i długotrwałych procesów sądowych. Mediacja jest procesem poufnym, co oznacza, że to, co zostanie powiedziane w trakcie mediacji, pozostaje poufne i nie może być ujawniane bez zgody stron. Mediacja jest także tańsza i szybsza niż proces sądowy, co stanowi dodatkowy jej atut.

Podsumowując, mediacja stanowi alternatywną metodę rozwiązywania sporów, która pozwala na osiągnięcie porozumienia między stronami konfliktu, bez konieczności rozpoczynania kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych. Mediacja jest dobrowolna i poufna, a proces prowadzi zachowujący neutralność mediator.