Umowę sprzedaży pojazdu warto sporządzić w formie pisemnej. Powinna zawierać przede wszystkim:

  1. Dane sprzedającego i kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu.
  2. Opis sprzedawanego pojazdu: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, przebieg, wyposażenie itp.
  3. Cena sprzedaży: kwota, w jakiej sprzedawany jest pojazd, a także ewentualne uzgodnienia dotyczące formy płatności, np. ratalnie lub w całości, przelewem lub gotówką.
  4. Protokół zdawczo-odbiorczy: data i miejsce dokonania przekazania pojazdu kupującemu, a także szczegóły dotyczące dokumentacji, kluczyków, książki serwisowej itp.
  5. Oświadczenia stron: potwierdzenie, że pojazd stanowi własność sprzedającego i nie posiada żadnych obciążeń, a także ewentualne oświadczenia stron dotyczące stanu technicznego pojazdu.
  6. Postanowienia końcowe: informacje dotyczące ewentualnego sporu między stronami, przypomnienie o obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych, a także podpisy sprzedającego i kupującego oraz data zawarcia umowy.

Każda ze stron powinna otrzymać swój egzemplarz umowy. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i w razie wątpliwości zasięgnąć porady prawnika. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu umowy sprzedaży pojazdu ciąży na kupującym i powinien być zapłacony w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Warto umówić się ze sprzedającym na przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, przed dokonaniem transakcji, co pozwoli uniknąć późniejszych sporów.