Otrzymanie darowizny najczęściej łączy się z obowiązkiem podatkowym. Polskie prawo podatkowe przewiduje jednak zwolnienie z takiej konieczności w niektórych sytuacjach. Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze darowizny przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy tzw. zerowa grupa podatkowa, do której zalicza się małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Korzystają oni z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości darowizny. Z takiego zwolnienia można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy nabycie darowizny zostanie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Obdarowany powinien złożyć zgłoszenie na formularzu SD-Z2. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy łączna wartość nabytych składników majątku, które dostał spadkobierca w ciągu 5 lat od jednej osoby nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Warto wskazać na bardzo istotny warunek w wypadku gdy przedmiotem nabycia w drodze darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat przekracza kwotę wolną od podatku.
W tej sytuacji należy udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Warunkiem skorzystania z ze zwolnienia podatkowego jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek:

  1. zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy faktu otrzymania przez obdarowanego darowizny
  2. udokumentowanie otrzymania w ramach czynności prawnej darowizny środków pieniężnych dowodem przekazania tychże środków na rachunek bankowy nabywcy. 

Nie jest zatem wystarczające dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez obdarowanego na własną rzecz w imieniu darczyńcy. Wpłacić ww. środki na konto obdarowanego może jedynie darczyńca (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.03.2023 r., sygn. akt. III FPS 3/22).