Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba, która wnosi do sądu pozew o alimenty nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, to znaczy, że dochodzenie alimentów jest bezpłatne.

            Zazwyczaj alimenty dochodzone są na drodze sądowej – przed Sądem Okręgowym przy okazji toczącej się sprawy rozwodowej albo przed Sądem Rejonowym jako samodzielne roszczenie.

            Pozew o alimenty należy kierować do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub zobowiązanej do alimentów. Jako powód wskazywana jest osoba uprawniona, która działa za pomocą swojego przedstawiciela ustawowego – najczęściej drugiego rodzica, gdy jest nieletnia. Pozwanym jest rodzic, od którego żąda się alimentów.

            W pozwie należy wskazać jakiej miesięcznej kwoty alimentów się domagamy, że alimenty mają być płatne z góry do konkretnego dnia każdego miesiąca do rak przedstawiciela ustawowego dziecka i uzasadnić wysokość kwoty poprzez wykazanie jakie środki są wydatkowane na dziecko lub dzieci miesięcznie, ile pieniędzy jest przeznaczanych na wydatki związane z nauką, zajęciami pozalekcyjnymi, ile na lekarzy i lekarstwa jeśli dziecko przewlekle choruje. Należy przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń, gdyż sąd może się tym wcale nie zając z urzędu, bo nie ma takiego obowiązku. Dobrze wskazać gdzie pracuje osoba zobowiązana do płacenia alimentów, jakie ma wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co będzie świadczyło o jej możliwościach zarobkowych, można również wpisać orientacyjną wysokość wynagrodzenia, jeśli taką znamy.

            Do pozwu należy dołączyć jego odpis, oraz wszelkie dokumenty na które się w nim powołujemy, oraz ich odpisy, prócz tego odpisy aktów stanu cywilnego np. aktu urodzenia dziecka. Pozew podpisuje przedstawiciel ustawowy dziecka, a nie samo dziecko. Gotowy pozew wraz z załącznikami wysyłamy pocztą, najlepiej listem poleconym, na adres sądu, do którego jest kierowany, lub zanosimy na biuro podawcze i tam go składamy. Sąd doręczy odpis pozwu pozwanemu i wskaże mu termin na ustosunkowanie się do jego treści po czym wyznaczy rozprawę.