Zły stan dróg jest przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych. Niekiedy zdarzają się mniej groźne dla życia i zdrowia zdarzenia drogowe, które wywołują jednak konieczność poniesienia nakładów finansowych na naprawę samochodu. Do takich sytuacji należy przykładowo wjechanie na znajdujący się na drodze ubytek w jezdni.

Zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni drogi. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm., dalej k.c.) „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zgodnie z ww. przepisem, aby zaistniała odpowiedzialność po stronie wyrządzającego szkodę (zarządcę drogi) konieczne jest zaistnienie trzech przesłanek. Po pierwsze musi zaistnieć szkoda (np. przecięta opona i uszkodzona felga). Po drugie szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem. Zaniechanie polega na niewykonywaniu określonego działania (np. naprawiania ubytków na drodze) w sytuacji gdy podmiot miał obowiązek i możliwość podjęcia czynności. Po trzecie między zdarzeniem a szkodą musi zachodzić związek przyczynowy, co oznacza, że uszkodzenie samochodu powstało na
skutek wjechania w ubytek na drodze, do naprawy, którego zobowiązany był zarządca drogi.

W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia drogowego warto wezwać policję lub policję i sporządzić fotografie dokumentujące szkodę (uszkodzenia samochodu) i przyczynę ich powstania (ubytek w jezdni), a następnie wezwać zarządcę drogi do wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód. Z reguły podmioty odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co powinno ułatwić uzyskanie odszkodowania. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zarządcę drogi pozostaje skierowanie powództwa w trybie art. 415 k.c., ewentualnie 417 § 1 k.c. regulującego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, np. w sytuacji gdy zarządcą drogi jest jednostka samorządu terytorialnego.