Czym różni się miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania?

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – to dwa pojęcia, które są często mylone lub traktowane jako synonimy. Jednak faktycznie mają one różne znaczenia i konsekwencje prawne. Miejsce zamieszkania jest miejscem, w którym osoba przebywa na stałe lub dłuższy czas, a także łączy się z tym miejscem swoje codzienne życie, np. pracą, szkołą, rodziną, znajomymi itd. […]

Czy roszczenie z tytułu umowy pożyczki pieniędzy ulega przedawnieniu?

Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna między dwiema stronami, w której pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego przedmiotu w określonym czasie. Umowa pożyczki może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie pożyczki określa się zwykle wysokość pożyczki, okres jej […]