Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna między dwiema stronami, w której pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego przedmiotu w określonym czasie. Umowa pożyczki może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie pożyczki określa się zwykle wysokość pożyczki, okres jej udzielania, wysokość odsetek, terminy spłaty oraz ewentualne zabezpieczenia pożyczki, np. poręczenie.

W ramach umowy pożyczki pieniędzy, pożyczkobiorca otrzymuje od pożyczkodawcy określoną sumę, która musi zostać zwrócona w terminie określonym umową. Pożyczkodawca może wymagać od pożyczkobiorcy zapłaty odsetek za udzieloną pożyczkę, które zazwyczaj są ustalane w umowie pożyczki. Zwykle wysokość odsetek zależy od czasu trwania pożyczki. W przypadku nieuregulowania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, pożyczkodawca może dochodzić swoich praw, w tym żądać zwrotu pożyczki, odsetek oraz wszelkich innych kosztów związanych z odzyskaniem pożyczki, na drodze postępowania sądowego.

Nie mniej jednak roszczenie z tytułu umowy pożyczki ulega przedawnieniu zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Przedawnienie to instytucja prawna, która oznacza, że uprawnienie do dochodzenia roszczenia wygasa w określonym czasie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, termin przedawnienia roszczeń z umowy pożyczki wynosi 3 lata. Oznacza to, że jeśli pożyczkodawca nie będzie dochodził swojego roszczenia w ciągu trzech lat od dnia wymagalności, to ono przepadnie. Warto jednak pamiętać, że przedawnienie roszczenia nie oznacza, że dług przestaje istnieć. Oznacza to jedynie, że pożyczkodawca traci prawo do dochodzenia swojego roszczenia na drodze sądowej. Pożyczkobiorca może zatem nadal mieć dług, ale nie będzie musiał się już obawiać skutków prawnych. W takim przypadku nie można już skutecznie wyegzekwować zwrotu pożyczki na drodze sądowej. Dłużnik może jednak dobrowolnie uznać roszczenie pożyczkodawcy.

Konkludując, roszczenie z tytułu umowy pożyczki ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia wymagalności. Po tym terminie pożyczkodawca traci prawo do dochodzenia swojego roszczenia przed sądem, chyba że termin przedawnienia zostanie przerwany w okolicznościach przewidzianych w prawie.