Komornik ma wiele możliwości czynności prawnie przewidzianych do podjęcia w celu przymusowego odzyskania na rzecz wierzyciela zadłużenia od dłużnika. Do najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych w Polsce należą:

– Egzekucja z wynagrodzenia dłużnika

Komornik Sądowy poprzez informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego ustali, czy dłużnik podejmuje pracę oraz dokładne dane pracodawcy dłużnika. Po tym Komornik skieruje wezwanie do pracodawcy dłużnika o zajęciu wynagrodzenia dłużnika osiąganego w pracy z uwzględnieniem obowiązku pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia. Kwota zajęcia będzie uzależniona od wysokości zarobków osiąganych przez dłużnika. Pracodawca od chwili uzyskania informacji o zajęciu wynagrodzenia za pracę nie może przekazać wynagrodzenia dłużnikowi ani co ważne wprowadzić Komornika Sądowego w błąd co do jego wysokości. Za działanie takie dla pracodawcy przewiduje się grzywny pieniężne oraz odpowiedzialność karną.

– Egzekucja z ruchomości dłużnika

Komornik w specjalnych ogólnopolskich rejestrach, a także poprzez przeprowadzenie czynności terenowych u dłużnika może zająć jego mienie ruchome, takie jak samochody, meble czy elektronika, aby następnie sprzedać je na licytacji w celu spłaty zadłużenia.

– Egzekucja z nieruchomości

Komornik Sądowy w przypadku większego zadłużenia może przystąpić do egzekucji z nieruchomości. Środek egzekucyjny może skutkować przymusową sprzedażą nieruchomości dłużnika.

– Egzekucja z rachunku bankowego

Komornik może również zająć środki zgromadzone na koncie bankowym dłużnika w celu spłacenia długu.