Zgodnie z art. 3051 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego  nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa., prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Mówiąc prościej służebność przesyłu to umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem określonych mediów, takich jak gaz, woda, prąd czy Internet. Umowa ta upoważnia przedsiębiorstwo do przechodzenia przez nieruchomość, aby dostarczyć media do innych nieruchomości. Dlaczego jest to ważne? Otóż, bez umów służebności przesyłu, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem mediów mogłyby mieć trudności z dostarczaniem swoich usług do różnych nieruchomości. Na przykład, niektóre nieruchomości mogą znajdować się w miejscach, gdzie dostarczenie mediów byłoby trudne lub niemożliwe bez przejścia przez inną nieruchomość. Dlatego właśnie umowy służebności przesyłu są ważnym elementem funkcjonowania infrastruktury i usług publicznych.

Właściciel nieruchomości zachowuje swoje prawo własności, ale musi zapewnić dostęp przedsiębiorstwu do określonej części nieruchomości, która jest niezbędna do przeprowadzenia przesyłu mediów. To oznacza, że właściciel nieruchomości nie może blokować dostępu przedsiębiorstwa do swojej nieruchomości, jeśli umowa służebności przesyłu została zawarta. Zazwyczaj umowa służebności przesyłu określa również warunki, na jakich przedsiębiorstwo może korzystać z nieruchomości. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi działać zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie i przestrzegać określonych warunków.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Właściciel nieruchomości może żądać odszkodowania, które ma na celu zrekompensowanie właścicielowi nieruchomości szkód majątkowych wynikających z ustanowienia ww. służebności.

Podsumowując, umowa służebności przesyłu jest ważnym elementem zapewnienia dostępu do mediów dla wielu nieruchomości. Dzięki służebności przesyłu, przedsiębiorstwa mogą korzystać z infrastruktury przesyłowej, takiej jak np. linie energetyczne czy gazociągi, bez konieczności posiadania własnych gruntów.